Sehnsucht nach dem Frühling (Komm lieber Mai und mache...)(W.A. Mozart, arr. V.Schlott)

Theme (ss, as, as, ts, bars) played by Volker Schlott (midi)

Komm lieber Mai pt.1
Komm lieber Mai pt.3
Komm lieber Mai pt.4
Komm lieber Mai pt.5